Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" Powiat krasnostawski

Miasto Krasnystaw

Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Krasnystaw Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka
 

Gmina Żółkiewka

Drukuj

Gmina Żółkiewka położona jest w zachodniej części powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim na Wyniosłości Giełczewskiej, będącej mezoregionem Wyżyny Lubelskiej. Miejscowość Żółkiewka jako ośrodek władz gminy oddalona jest od Krasnegostawu o 28 km. Liczy ponad 130 km2 powierzchni i 6030 mieszkańców; gęstość zaludnienia 46 osób/km2 ( GUS na dzień 01.01.2008 r.). Składa się z 29 sołectw. Żółkiewka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: Lublin - Zamość i Kraśnik - Krasnystaw. Gmina posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. Przez gminę przepływają trzy rzeki: Żółkiewka, Giełczew i Łętownia.


Lokacja Żółkiewki miała miejsce stosunkowo późno, gdyż dopiero w XVIII wieku. Rodowód jej jednak jest znacznie wcześniejszy i związany z inną miejscowością o nazwie Żółkiew. Było to gniazdo rodowe zasłużonej dla Rzeczpospolitej rodziny Żółkiewskich. Pierwsza wzmianka o tej osadzie znajduje się w traktacie granicznym chełmsko-lubelskim, pochodzącym z 1359 roku. Fakt wzmiankowania jej w tak znaczącym dokumencie sugeruje, że w tym czasie musiała to być duża wieś, co z kolei pozwala na przesunięcie datowania jej powstania na początek XIV wieku. Można również założyć, że miejscowość Żółkiew powstała w czasach panowania Władysława Jagiełły, kiedy to kształtował się tutaj główny szlak komunikacyjny, sprzyjający rozwojowi osady. Tę hipotezę potwierdza fakt erekcji w drugiej połowie XV wieku parafii, o której pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1515 roku. Do historii nawiązują rozrzucone na terenie całej gminy pojedyncze zabytki  architektoniczne. W Żółkiewce: zespół kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca, a w nim kościół murowany z wystrojem wnętrza z 1776 r., brama - dzwonnica murowana, cmentarz przykościelny, grzebalny (nieczynny), drzewostan w obrębie murowanego ogrodzenia, (koniec XVIII wieku), cerkiew grecko - katolicka p.w. Św. Michała Archanioła, obecnie kościół polsko - katolicki p.w. św. Jakuba z 1865 roku, przeniesiony z Regietowa i przebudowany w 1956 roku. Najcenniejszym zachowanym zespołem sakralnym na obszarze Gminy jest zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie. Drewniany kościół powstał ok. 1742 roku na miejscu poprzedniego kościoła (z ok.1600). Zachowała się drewniana dzwonnica z 2 poł. XVIII wieku oraz cmentarz przykościelny (nieczynny) z drzewostanem. Ważnym wyznacznikiem kulturowym na obszarze Gminy są pozostałości zespołów dworsko- parkowych, przy których utrzymały się fragmenty zieleni zabytkowej. Do nich należą:
1. zespół dworski w m. Dąbie, a w nim dwór murowany z 1848 r. i pozostałości parku o pow. 3 ha;
2. zespół dworsko-parkowy w Olchowcu, a w nim: dwór murowany z 1 poł. XIX w., murowane budynki gospodarcze oraz pozostałości parku krajobrazowego o pow. 3,9 ha;
3. zespół dworsko-parkowy w Średniej Wsi, a w nim: dwór murowany, zniszczony i remontowany w 1924r. oraz park założony w poł. XIX w., przekształcony w secesyjny ok. 1924r;
4. zespół dworsko - parkowy w Wólce Żółkiewskiej, a w nim: dwór murowany z 1883r., oficyna murowana przebudowana w 1883r, rządcówka murowana z końca XIX w, stajnia (mur.) z k. XIX oraz park krajobrazowy z 1922r;
5. zespół dworsko - parkowy w Zaburzu, tzw. Wronówka, a w nim: drewniany dworek (lata 30-te XX w), ogród spacerowy oraz użytkowy;
6. pozostałości zespołu dworskiego w Adamówce z fragmentami zabudowy folwarcznej (dziesięciorak i dwunastorak);
7. pozostałości zespołu dworskiego w Chłaniowie z ruiną murowanego dworu i zachowaną częścią zieleni parkowej;
8. zespół dworski w miejscowości Żółkiew Kolonia (gniazdo rodowe Żółkiewskich), a w nim: dwór murowany z końca XIX wieku oraz park z różnorodnym drzewostanem.

Na mocy Ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15.02.1962 r. ochroną prawną objęte są:
1. zespoły kościelne w Chłaniowie i Żółkiewce;
2. cmentarz rzymsko - katolicki w Chłaniowie;
3. zespoły dworsko-parkowe w m. Dąbie, Olchowiec, Średnia Wieś, Wólka Żółkiewska i Zaburze.


Wśród obiektów sakralnych wyróżnia się drewniana cerkiew użytkowana jako kościół polsko-katolicki w Żółkiewce oraz murowana kaplica eklektyczna na cmentarzu w Żółkiewce. Z zachowanej małej architektury sakralnej w ewidencji konserwatorskiej znajduje się kapliczka Św. Jana Nepomucena (mur.) i krzyż drewniany w Chłaniowie, kamienna figura Św. Łukasza w Wierzchowinie, kapliczka Św. Jana Nepomucena w Wólce.

Od 11 marca 2003 roku działa Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, którego prezesem od początku jest emerytowany nauczyciel i znany regionalista Bohdan Kiełbasa. Wśród podstawowych zadań statutowych postanowiono odszukać najistotniejsze fakty i dokumenty źródłowe z historii Żółkiewki od czasów najdawniejszych do współczesności oraz promować osiągnięcia i walory miejscowości i zasłużonych dla niej osób godnych do stawiania za wzór młodzieży. Upowszechnianiem kultury w gminie Żółkiewka zajmuje się Ośrodek Kultury
Samorządowej. OKS prowadzi różnorodną działalność: organizowanie świąt i rocznic państwowych, imprez wg kalendarza obrzędowego, Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek, Konkurs na palmę, pisankę i stroik wielkanocny, imprez rozrywkowych, oświatowych – gminne eliminacje konkursów recytatorskich, np. Wojewódzki Jesienny Konkurs Recytatorski. Odbyło się 10 edycji corocznie organizowanego Żółkiewskiego Konkursu Recytatorskiego, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, przeglądy rejonowe do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych, imprezy okolicznościowe, np. Dzień Dziecka czy Święto Kobiet, Dożynki Gminno-Parafialne. Na szczególną uwagę zasługują cieszące się od 10 lat wśród mieszkańców Żółkiewki i okolic festyny letnie, które wpisały się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych gminy a nawet powiatu: Powitanie Lata, Żółkiewskie Spotkania z Twórczością Ludową, Powiatowy Festyn Rodzinny, Biesiada nad wodą i Wybory Miss Lata.


W/w festyny Ośrodek Kultury organizuje w plenerze, przy zalewie w Żółkiewce, gdzie chętnie mieszkańcy chcą spędzać swój wolny czas. Są to duże przedsięwzięcia kulturalne wymagające szczególnego zaangażowania i pomysłowości. Na terenie naszej gminy działają twórcy ludowi: w dziedzinie rzeźby Zbigniew Wlizło z Żółkiewki , haft krzyżykowy Alina Brankiewicz z Huty, Grażyna Podgórniak z Rożek i Grażyna Bartoszek z Rożek, palmy i stroiki wielkanocne, gobeliny tworzy Joanna Pawełczak z Huty. Przy Ośrodku Kultury w Żółkiewce działają zespoły  artystyczne:
1. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Dżet";
2. Dziecięcy Zespół Teatralny;
3. Dziecięce zespoły obrzędowe: tradycyjne Jasełka i Herody;
4. Kabaret Drzazga;
5. Zespół chóralny;
6. Duet harmonijek ustnych.
Wszystkie zespoły biorą czynny udział w uroczystościach lokalnych oraz w przeglądach i konkursach powiatowych otrzymując często wysokie miejsca. Od pięciu lat Ośrodek Kultury pełni funkcję siedziby Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Wspólnie organizowane są różne spotkania o tematyce regionalnej, spotkania z ciekawymi ludźmi i uroczystości lokalne.

W Żółkiewce działa Gminny Klub Sportowy „Hetman” a w nim grupy piłki nożnej:
1. seniorzy, aktualnie Klasa Okręgowa miejsce II;
2. juniorzy, aktualnie Klasa Okręgowa miejsce VII;
3. trampkarze młodsi, aktualnie Liga Okręgowa miejsce I.

Oprócz walorów kulturowych o atrakcyjności gminy decydują czystość środowiska oraz doskonałe warunki glebowe i klimatyczne, sprzyjające produkcji rolnej. Gleby występujące na terenie gminy są bardzo żyzne i z tego powodu rozwija się rolnictwo. W uprawach dominują tu buraki cukrowe, rośliny przemysłowe, pastewne, a także warzywnicze i sadownicze. Główną funkcją gminy jest rolnictwo o charakterze surowcowym. Żółkiewka jako ośrodek gminy skupia większość funkcji obszaru. Poza funkcjami lokalnymi pełni również funkcje ośrodka ponadgminnego w zakresie oświaty (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), a także w ilości i asortymencie handlu i usług. Na terenie Gminy
brak jest obecnie rozwiniętej bazy turystyczno-wypoczynkowej, jednak gmina posiada wiele walorów krajoznawczo-turystycznych takich jak: urozmaicona rzeźba terenu, liczne kompleksy leśne, wysokie usłonecznienie obszaru i nieskażone środowisko naturalne. Atrakcją dla turystów może być również zbiornik retencyjny na rzece Żółkiewka o pow. 15 ha, który cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy.

W chwili obecnej ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzysta jedynie 5 miejscowości: Siniec, Celin, Olchowiec Kolonia, Borówek Kolonia i Poperczyn. W 2003 roku została oddana do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Zaburzu. Jest to oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna typu EKOLO-CHIEF o przepustowości 425 m3/dobę. W chwili obecnej przerabia ona przeciętnie ok. 110 m3/dobę .
Żółkiewka posiada urządzone składowisko odpadów komunalnych w Woli Żółkiewskiej o pow. 0,6 ha z możliwością jego rozbudowy. Jest ono dopuszczone do eksploatacji do 2015 roku. Od bieżącego roku sukcesywnie wprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych stałych. Gmina Żółkiewka jest w pełni stelefonizowana.

Źródło: Żelazny Waldemar, Lubelskie. Wielka Księga Miast i Gmin. Wydawnictwo IdeaMedia, Lublin 2000.

Źródło: strona internetowa Urzędu Gminy w Żółkiewce www.zolkiewka.pl

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.