Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - As a result, little in history was documented to give an accurate description of how female homosexuality is expressed. Actual upskirt or downblouse shots may violate privacy laws in some countries. Pornography in Japan is large and intertwined business of adult entertainment with unique characteristics that readily distinguish it from western pornography. Each participant may engage in any type of sex acts with one or both of the others, such as vaginal, anal or oral sex or mutual masturbation. Mammary intercourse is said by Alex Comfort to produce mutual orgasm in women with sensitive breasts , and it was one of the nine substitute exercises for penetrative sexual activities, as detailed in the Paradis Charnels of 1903. Lesbianism has been a theme in erotic art since at least the time of ancient Rome, and many regard depictions of lesbianism to be erotic. A somewhat controversial ejaculation control technique is to put pressure on the perineum, about halfway between the scrotum and the anus, just before ejaculating. Hentai is the various forms of Japanese pornography, including H-manga, H-anime, and H-computer games. It concludes these findings suggest that an explanation for fat admiration may be that FAs are rejecting sociocultural norms of attractiveness. Bobbi S. Pegging is a sexual practice in which a woman performs anal sex on a man by penetrating the man anus with a strap-on dildo. It like associating every Christian with the zealots who cause religious wars. Such explicit sexual interaction is seen only rarely in public play spaces, and it is sometimes specifically banned by the rules of a party or playspace. Incest pornography can feature actual relatives, but the main type of this pornography simply uses actors of similar looks to suggest family relationship. Bara male homosexual hentai designed to appeal buy viagra to men. Women in homosexual relationships responded to this designation either by hiding their personal lives or accepting the label of outcast and creating a subculture and identity that developed in Europe and the United States. Wrota Roztocza" Powiat krasnostawski

Miasto Krasnystaw

Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Krasnystaw Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka
 

Łopiennik Górny

Drukuj

Teren gminy Łopiennik Górny znajduje się w obrębie obszarów archeologicznego Zdjęcia Polski. Pod względem archeologicznym gmina jednak nie jest dobrze rozpoznana. W latach 80-tych stanowiska archeologiczne zarejestrowano na terenie miejscowości:

•  Dobryniów

•  Kolonia Dobryniów

•  Łopiennik Dolny

•  Kolonia Łopiennik Dolny

•  Łopiennik Górny

•  Łopiennik Nadrzeczny

•  Łopiennik Podleśny.

Warunki fizjograficzne dobre dla osadnictwa sprawiły, iż tereny te były penetrowane, jak można sądzić na podstawie zebranego materiału archeologicznego, od środkowej epoki kamienia do późnego średniowiecza, przy czym przeważa osadnictwo datowane na epokę brązu. Liczne jest również osadnictwo pradziejowe, zwłaszcza neolityczne - kultury pucharów lejkowatych. Tworzyły się bogate skupiska osadnicze, gęsto zasiedlane, o czym świadczy nagromadzenie zabytków ruchomych, odkrywanych na powierzchni do 0,5 ha, liczne osady prawdopodobne i ślady osadnicze.

Znajdują się tu dwa cieki - rzeka Wieprz i jej lewobrzeżny dopływ - rzeczka Łopa. Osadnictwo skupiło się w dolinach tych rzek, po obu ich brzegach. Część północno-wschodnia i północno-zachodnia obszaru są ubogie pod względem liczby stanowisk.

Na uwagę zasługują ze względu na znalezione tu bogate materiały krzemienne i/lub charakterystyczną ceramikę następujące stanowiska:

DOBRYNIÓW:

•  Pow. 0,5 ha, osada kultury strzyżowskiej, osada prawdopodobna datowana na okres wpływów rzymskich oraz ślad osadniczy, związany z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych;

•  Pow. 0,5 ha, osada datowana na wczesną epokę brązu, osady prawdopodobne- pradziejowa nieokreślona bliżej oraz datowane na II okres epoki brązu, okres wpływów rzymskich IX w. a także ślad osadniczy, związany z neologiczną kulturą pucharów lejkowatych;

KOLONIA DOBRYNIÓW:

•  W 1944 r. odkryto na polu Adama Marciniaka grób skrzynkowy z obstawą kamienną, związany z neolityczną kulturą amfor kulistych, jego losy nie są znane;

•  Stanowisko zlokalizowane na terenie piaskowni - ślad osadnictwa z przełomu epoki kamienia i wczesnej epoki brązu, osada prawdopodobna z XII – XIII w.;

ŁOPIENNIK DOLNY:

•  Powierzchnia 1 ha, bogate osadnictwo epoki brązu - kultury łużyckiej i kultury trzcinieckiej, wczesnośredniowieczne oraz nieokreślone;

•  Osada o pow. 0,5 ha, osadnictwo neolitycznej kultury pucharów lejkowatych.

Na terenie gminy znajdują się także dwa stanowiska, znane tylko z literatury jako cmentarzyska wczesnośredniowieczne, nie zweryfikowane dotychczas. Są to Dobryniów i Łopiennik Dolny.

KOLONIA ŁOPIENNIK DOLNY:

•  Na stanowisku odkryto grób skrzynkowy z obstawą i wyposażeniem, związany z neolityczną kulturą amfor kulistych;

ŁOPIENNIK PODLEŚNY:

•  Osada o pow. 1 ha, osadnictwo neologicznej kultury pucharów lejkowatych oraz związane z wczesną epoką brązu;

•  Osada o pow. 1 ara, prawdopodobnie osadnictwo neolitycznej kultury pucharów lejkowatych oraz wczesnośredniowieczne - do X w.

Stanowiska archeologiczne zarejestrowano także na terenie miejscowości:

•  Marynin

•  Wola Żulińska

•  Żulin

•  Żulin Kolonia.

Korzystne dla osadnictwa warunki stworzyła główna rzeka tego obszaru - Wieprz i liczne drobne cieki, płynące równoleżnikowo. W dolinie Wieprza i dolinkach tych cieków tworzyły się niewielkie skupiska osadnicze. Znaleziska potwierdziły istnienie głównie stanowisk i małych o powierzchni do 1 ha - osad prawdopodobnych śladów osadniczych. Związane są one przede wszystkim z wczesną epoką brązu, a także epoką brązu i kulturą łużycką, okresem wpływów rzymskich i wczesnym średniowieczem. Swoiste skupisko osadnicze, reprezentujące bogate osadnictwo wczesnej epoki brązu i epoki brązu, zlokalizowane jest na terenie miejscowości Borowica.

Część północno-wschodnia i wschodnia obszaru jest jałowa pod względem liczby stanowisk.

Na uwagę zasługują ze względu na znalezione tu bogate materiały krzemienne i/lub charakterystyczną ceramikę następujące stanowiska:

BOROWICA:

•  Bogata osada kultury trzcinieckiej, datowana na II okres epoki brązu, ślad osadnictwa kultury świderskiej paleolitu schyłkowego;

•  Osada o pow. 0,5 ha związana z kulturą łużycką, ślady osadnictwa datowane na wczesną epokę brązu i epokę brązu oraz nieokreślone chronologicznie materiały krzemienne;

•  Osada o pow. 1 ha, ślady osadnicze związane z kulturą łużycką oraz datowane na wczesną epokę brązu, a także nieokreślone materiały krzemienne i wczesne średniowiecze;

•  Osada o pow. 0,5 ha neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, osad prawdopodobna; datowana na wczesną epokę brązu;

•  Osada kultury trzcińskiej datowana na II okres epoki brązu, ślad osadnictwa związany prawdopodobnie z mezolitem;

Na terenie gminy znajdują się także stanowiska archeologiczne o własnej formie terenowej:

MARYNIN KOLONIA:

•  kurhan wczesnośredniowieczny, wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego;

ŻULIN

•  średniowieczny gródek stożkowaty, wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego

•  obiekt, będący prawdopodobnie kurhanem, znajdujący się w parku na terenie byłego folwarku.


Źródło: strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym

www.goklopiennik.org

Strona internetowa Urzędu Gminy:

www.lopiennikgorny.pl

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.